Stypendia szkolne w roku szkolnym 2019/2020

Stypendia szkolne

w roku szkolnym 2019/2020

 

Termin i miejsce składania wniosków:

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach ul. Główna 132 Stare Bogaczowice - pokój nr 235, w terminie od 1 do 15 września 2019r.
Wyjątkiem są słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, którzy wniosek składają do dnia 15 października danego roku szkolnego.
Wzór wniosku wraz z załącznikami jest dostępny na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice ul. Główna 132. Przed złożeniem dokumentów wskazana jest konsultacja z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach.

... więcej ważnych informacji w dalszej części artykułu ...


Więcej…
 
Konkurs plastyczny dla dzieci Szkół Podstawowych
wtorek, 03 września 2019 00:00

 

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych Bogaczowicach

ogłasza konkursy plastyczne, o tematyce profilaktycznej, dla uczniów szkół podstawowych

 

 


1. Kategoria I - dzieci z klas I - IV szkoły podstawowej

HASŁO KONKURSU: "Nie piję, nie palę, nie biorę"

FORMAT PRAC: prace wykonane na kartkach formatu A3

TECHNIKA: technika wykonania pracy dowolna :)

TERMIN: podpisane prace należy składać do 27 września 2019 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach (ul. Główna 132 pokój 235) lub u Pedagoga szkolnego – pani Małgorzaty Mieli.

Ze złożonych prac komisja konkursowa wyłoni 3 laureatów konkursu, którzy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 

 

 

2. Kategoria II - dzieci z klas V - VIII szkoły podstawowej