Druga edycja projektu „Szansa na lepsze jutro”
poniedziałek, 08 maja 2017 00:00

 

W dniu 8 maja 2017 roku odbyło się spotkanie rekrutacyjne do II edycji projektu „Szansa na lepsze jutro”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas spotkania 10 mieszkańców naszej Gminy złożyło dokumenty rekrutacyjne stając się beneficjentami ostatecznymi. W ramach II edycji projektu osoby długotrwale bezrobotne z III profilem w tym niepełnosprawne poszukujące pracy zostaną objęte Programem Aktywizacji i Integracji -działaniami wzmacniającymi, edukacyjnymi i aktywizacyjnymi – szkolenia miękkie w zakresie integracji społecznej PAI.

W ramach PAI wykonywać będą prace społecznie użyteczne w ilości 80 godzin.- przez 2 miesiące. W zakresie aktywnej integracji o charakterze społecznym – wezmą udział w Treningach kompetencji i umiejętności społecznych oraz w grupowym wsparciu w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych. Osobom, którym uda się uzyskać  II profil (w powtórnym profilowaniu) zostaną zaproponowane m.in. spotkania indywidualne i grupowe z pośrednikiem pracy i doradcą zawodowym. Będą też mieli możliwość nabycia, podniesienia lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych biorąc udział w kursach zawodowych.

Więcej…
 
"Szansa na lepsze jutro" dla 6 beneficjentów projektu
czwartek, 20 kwietnia 2017 06:00

 

„Szansa na lepsze jutro” dla 6 beneficjentów projektu!


Miło nam zakomunikować,  że realizując zajęciach aktywnej integracji o charakterze zawodowym –  staże zawodowe – sześcioro beneficjentów naszego projektu rozpoczęło w końcówce marca br. realizację trzymiesięcznych staży zawodowych.  Realizacją tego zadania zajmuje się podmiot  wybrany w ramach zlecenia zadania publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – w naszym projekcie jest to Fundacja Jawor. Zostało podpisanych 6 umów pomiędzy beneficjentem, wybranym pracodawcą a Fundacją. W ramach  tego zadania 5 osób realizuje staż na terenie gminy Stare Bogaczowice, a jedna na terenie Wałbrzycha.

 
Zaproszenie do udziału w projekcie
czwartek, 20 kwietnia 2017 00:00

 

Zaproszenie do udziału w projekcie i spotkaniu informacyjno – rekrutacyjnym


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach serdecznie zaprasza  mieszkańców gminy do udziału w II Edycji projektu realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego SZANSA NA LEPSZE JUTRO.

W drugiej edycji Projektu  od maja 2017r. do końca października 2017r.weźmie udział 10 mieszkańców gminy Stare Bogaczowice, w tym:

  • bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy z III prof., w tym:
  • osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym
Więcej…
 
Drukuj
piątek, 10 marca 2017 00:00

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań
z zakresu pomocy społecznej określone w projekcie ,,Szansa na lepsze jutro”

Lista rankingowa ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na: realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej określone w projekcie ,,Szansa na lepsze jutro” dla organizacji pozarządowych a mianowicie:

Zadanie 1. Zadanie obejmuje prowadzenie PAI (Program Aktywizacji i Integracji) we współpracy z Gminą Stare Bogaczowice (tu: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej) oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu. W ramach PAI dla 10 osób z terenu gminy Stare Bogaczowice planuje się realizację prac społecznie użytecznych oraz szkolenia miękkie w zakresie integracji społecznej (w tym: coaching grupowy, zarządzanie czasem, komunikacja interpersonalna, asertywność, metody poruszania się na rynku pracy, metody rozwiązywania konfliktów, radzenie sobie ze stresem, stop uzależnieniom)

Zadanie 2. Aktywna integracja o charakterze zawodowym – staże zawodowe dla 9 osób z terenu Gminy Stare Bogaczowice trwające przez okres 3 miesięcy przy współpracy z Gminą Stare Bogaczowice (tu: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej).

Zadanie 3. Aktywna integracja o charakterze zawodowym – poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy dla 16 osób z terenu Gminy Stare Bogaczowice przy czym pośrednictwo pracy winno być skierowane wyłącznie dla grupy 12 osób.

 

Więcej…
 
500+ w deklaracji PIT, ulga prorodzinna a świadczenie z programu „500 plus”
sobota, 18 lutego 2017 00:00

Kwoty z programu „500 plus” (świadczenie wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci) są zwolnione z podatku PIT. Świadczenie to nie jest jednak jedyną kwotą na rzecz rodziny, która zwolniona została z podatku dochodowego od osób fizycznych. Podobnie bez pobierania podatku wypłacane są:

Więcej…
 
Uczestnicy „Szansy na lepsze jutro” na zajęciach
środa, 15 lutego 2017 00:00

W ramach projektu Szansa na Lepsze Jutro realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego trwa właśnie cykl pierwszych zajęć.

 

 

 

Więcej…
 
Drukuj
wtorek, 14 lutego 2017 00:00

Zarządzenie Nr 2/2017

Z dnia 14.02.2017 r.

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach,

będącego jednocześnie partnerem projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Projekt o nazwie „ Szansa na lepsze jutro” realizowany jest z Osi Priorytetowej IX Włączenia społeczne Działania 9.1.Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.4 Aktywna integracja –ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej,9.1.A Projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- projekty OPS oraz PCPR

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej określone w projekcie ,,Szansa na lepsze jutro”dla organizacji pozarządowych.

Podstawa prawna: Na podstawie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U z 2016 poz.930) art. 25 w związku z art.15 pkt.5; art. 17 ust.1 pkt.1 oraz ust.2 pkt. 3a i 4, a także art. 13ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U z 2016 poz 1817) GOPS w Starych Bogaczowicach organizuje otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań organizacji pozarządowej, zapisanych w projekcie ,,Szansa na lepsze jutro” dla GOPS w Starych Bogaczowicach.

 

Więcej…
 
wtorek, 31 stycznia 2017 17:52

Więcej…
 
Zasady przyznawania jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł
wtorek, 31 stycznia 2017 15:30

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługiwać będzie prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860).

Jednorazowe świadczenie przysługiwać będzie bez względu na osiągane dochody.

Aby uzyskać jednorazowe świadczenie, konieczne będzie spełnienie kilku warunków.

Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Ww. ustawa, nie ogranicza prawa do jednorazowego świadczenia tylko do dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 r. Jednorazowe świadczenie przysługiwać będzie również na dzieci urodzone w 2016 r., jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

Więcej…
 
Od 01 stycznia 2017r. nowa kwota świadczenia pielęgnacyjnego.
wtorek, 31 stycznia 2017 15:25

W dniu 14 listopada 2016 roku  w Monitorze Polskim (M.P. z 2016 r. poz. 1103) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2017. Od 1 stycznia 2017 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1406,00 zł miesięcznie.

 
Nowe świadczenie.
wtorek, 31 stycznia 2017 15:23

Od 1 stycznia 2017 r., jednorazowe świadczenie o którym mowa art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, będzie zadaniem organu właściwego w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się lub otrzymującej ww. jednorazowe świadczenie.

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" przewiduje m.in., że z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł. Przewodnikiem rodzin po systemie wsparcia ma być asystent rodziny, którego zadaniem będzie koordynowanie dostępnej pomocy.

Zgodnie z ustawą, wsparcie dla rodzin oraz kobiet w ciąży będzie realizowane m.in. przez zapewnienie dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających, do diagnostyki prenatalnej oraz poprzez zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej.

Ponadto ustawa np. gwarantuje kobietom w ciąży oraz dzieciom z ciężkimi chorobami prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych w aptekach.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 10